عنوان شماره قرارداد تاریخ شروع تاریخ پایان استان شهرستان سازمان مربوطه
تست 0 12/1/1401 12/1/1402 خراسان جنوبی بیرجند شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تست 0 12/1/1401 12/1/1402 آذربایجان شرقی اهر شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
نگهداری و تعمیرات سیستم های تله متری و کنترل از راه دور شهر های استان 1401/1/23493 1401/07/19 1402/07/19 خراسان جنوبی بیرجند شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی