توجه داشته باشید پس از کلیک کردن دکمه ثبت امکان حذف آن تا اطلاع ثانوی وجود ندارد.

شماره نوع پاسخ قطعات عملیات تعداد / مقدار شرح ثبت

تا زمانیکه بر روی دکمه ارسال کلیک نکنید پاسخ شما برای کاربر ارسال نمی شود.

قطعات عملیات تعداد / مقدار شرح